Ochrona danych osobowych w Centrum Zdrowia Dr Mastej S.C.

 

Pobierz PLIK RODO

 

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane powszechnie RODO.

W związku z tym informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Podmiocie Leczniczym "Centrum Zdrowia Dr Mastej" Spółka Cywilna Ryszard Mastej, Mirosław Mastej. Pełna informacja dostępna jest w PLIKU RODO do pobrania powyżej. 

O jakich dane osobowe chodzi?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorami jest "Centrum Zdrowia Dr Mastej" Spółka Cywilna Ryszard Mastej, Mirosław Mastej  z siedzibą w Jaśle, ul. Staszica 17A, woj. podkarpacki, Polska. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Szczegóły w pliku do pobrania powyżej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim dla celów medycznych. Jest to niezbędne dla procesu świadczenia usług medycznych. Przetwarzanie służy także ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, stawianiu diagnozy i prowadzenia leczenia i rehabilitacji, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą przede wszystkim od samych Pacjentów - są one pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie u lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i innego pracownika medycznego oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, w tym przypadku część danych pozyskujemy od pracodawców. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy - m.in. przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, wypisywaniu recept, skierowań, zaświadczeń, otrzymywaniu i archiwizowaniu w historiach chorób wyników badań, wypisów z pobytów w szpitalach, konsultacji u specjalistów itp., informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ, ZUS, KRUS), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, czy też rentowego.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu  zabezpieczenia społecznego, pracodawcom w zakresie medycyny pracy,  NFZ w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, profilaktyki i rehabilitacji oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową opieki medycznej (tzw. abonamentu). Zakres przekazywanych danych jest indywidualnie określany potrzebami medycznymi i/lub przepisami prawa. Nie przekazujemy danych inne niż niezbędne dla procesu usługi medycznej. Nie wykorzystujemy danych osobowych do żadnych celów marketingowych.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,

2) prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

3) prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

4) prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,

5) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Centrum Zdrowia Dr Mastej Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224 oraz w pliku zamieszczonym na początku tej strony.

 

Dyrektor "Centrum Zdrowia Dr Mastej", dr n. med. Mirosław Mastej

© Produkcja & własność: Dr Mastej, 2022

CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ

 

Podmiot Leczniczy (NZOZ)

ul. Staszica 17A

38-200 Jasło

woj. podkarpackie

 

NIP: 685-19-42-320

REGON: 370430981

 

e-mail: czdm@op.pl

 

 

USŁUGI

DLA PACJENTA

Alergologia

Dermatologia

Ortopedia

Chirurgia

Okulistyka

Onkologia

Kardiologia

Ginekologia

Neurologia

Laryngologia

Urologia

Stomatologia

Laboratorium

Transport Medyczny

USG / Doppler

RTG

Diagnostyka

Abonament

Gabinety prywatne

Medycyna Pracy

Rehabilitacja

Poradnie NFZ

Lekarze specjaliści

Lekarze rodzinni

Toskania

Blog

Lekarze

Wiedza

Cenniki

Telefony

Mapy

Dane kontaktowe

Obowiązek Informacyjny RODO